Vienthonglehoang.com.vn
Mr. Phương PKD
0942 442 145
Ms. Thu PKD
0933 000 418
Ms. Trang PKD
0911 733 039
Ms. Giang PKD
0933 000 417
Mr. Tuân PKD
0911 733 038
Ms. Thủy PKD
0949 771 172
Ms. Hiền PKD
0949 771 175
Ms. Tư PKD
0933 000 415
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Yên PKD
0915 442 145
Mã số: 01

KBVISION KX-1004C4

Giá tham khảo: 770.000 VND
KBVISION  KX-1004C4

KBVISION KX-1004C4

Mã số: 02

KBVISION KX-1003C4

Giá tham khảo: 770.000 VND
Mã số: 03

KBVISION KX-1302C

Giá tham khảo: 880.000 VND
Mã số: 04

KBVISION KX-1301C

Giá tham khảo: 890.000 VND
Mã số: 05

KBVISION KX-2011C4

Giá tham khảo: 920.000 VND
Mã số: 06

KBVISION KX-2012C4

Giá tham khảo: 920.000 VND
Mã số: 07

KBVISION KX-1002C4

Giá tham khảo: 940.000 VND
Mã số: 08

KBVISION KX-1001C4

Giá tham khảo: 940.000 VND
Mã số: 09

KBVISION KX-1001S4

Giá tham khảo: 970.000 VND
Mã số: 10

KBVISION KX-1002SX4

Giá tham khảo: 970.000 VND
Mã số: 11

KBVISION KX-1011S4

Giá tham khảo: 1.080.000 VND
Mã số: 12

KBVISION KX-1012S4

Giá tham khảo: 1.080.000 VND
Mã số: 13

KBVISION KX-2001C4

Giá tham khảo: 1.200.000 VND
Mã số: 14

KBVISION KX-2002C4

Giá tham khảo: 1.200.000 VND
Mã số: 15

KBVISION KX-2011S4

Giá tham khảo: 1.220.000 VND
Mã số: 16

KBVISION KX-2012S4

Giá tham khảo: 1.220.000 VND
Mã số: 17

KBVISION KX-1303C4

Giá tham khảo: 1.350.000 VND
Mã số: 18

KBVISION KX-2001S4

Giá tham khảo: 1.360.000 VND
Mã số: 19

KBVISION KX-2002S4

Giá tham khảo: 1.360.000 VND
Mã số: 20

KBVISION KX-2004C4

Giá tham khảo: 1.620.000 VND
Mã số: 21

KBVISION KX-2003C4

Giá tham khảo: 1.700.000 VND
Mã số: 22

KBVISION KX-2K11C

Giá tham khảo: 1.780.000 VND
Mã số: 23

KBVISION KX-2K12C

Giá tham khảo: 1.780.000 VND
Mã số: 24

KBVISION KX-2K14C

Giá tham khảo: 2.180.000 VND
Mã số: 25

KBVISION KX-2K13C

Giá tham khảo: 2.380.000 VND
Mã số: 26

KBVISION KX-1305C4

Giá tham khảo: 2.580.000 VND
Mã số: 27

KBVISION KX-2K01C

Giá tham khảo: 2.680.000 VND
Mã số: 28

KBVISION KX-2K02C

Giá tham khảo: 2.680.000 VND
Mã số: 29

KBVISION KX-2K04C

Giá tham khảo: 2.840.000 VND
Mã số: 30

KBVISION KX-2K15C

Giá tham khảo: 2.980.000 VND
Mã số: 31

KBVISION KX-2005C

Giá tham khảo: 2.980.000 VND
Mã số: 32

KBVISION KX-2K03C

Giá tham khảo: 3.300.000 VND
Mã số: 33

KBVISION KX-2004MC

Giá tham khảo: 3.800.000 VND
Mã số: 34

KBVISION KX-2005MC

Giá tham khảo: 4.200.000 VND
Mã số: 35

KBVISION KX-NB2003M

Giá tham khảo: 7.800.000 VND
Mã số: 36

KBVISION KX-NB2004M

Giá tham khảo: 7.800.000 VND
Mã số: 37

KBVISION KX-2007ePC

Giá tham khảo: 11.800.000 VND
Mã số: 38

KBVISION KX-2007PC

Giá tham khảo: 13.000.000 VND
Mã số: 39

KBVISION KX-2009PC

Giá tham khảo: 15.400.000 VND
Mã số: 40

KBVISION KX-2307PC

Giá tham khảo: 21.200.000 VND