Vienthonglehoang.com.vn
Mr. Phương PKD
0942 442 145
Ms. Thu PKD
0933 000 418
Ms. Trang PKD
0911 733 039
Ms. Giang PKD
0933 000 417
Mr. Tuân PKD
0911 733 038
Ms. Thủy PKD
0949 771 172
Ms. Hiền PKD
0949 771 175
Ms. Tư PKD
0933 000 415
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Yên PKD
0915 442 145
Mã số: 01

CS-CV206-C0-1A1WFR

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 02

CS-C1C-1D1WFR

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 03

CS-C1C-1D2WFR

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 04

CS-C1C-D0-1E2WF

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 05

CS-CV200-(A0-52WFR(White)

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 06

CS-C3A-A0-1C2WPMFBR

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 07

CS-CV246-B0-1C1WFR (720P)

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 08

CS-C6CN-A0-3H2WF

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 09

CS-C6N-A0-1C2WFR

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 10

CS-CV248-A3-32WMFR(APEC)

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 11

CS-C6W-A0-3H4WF

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 12

CS-CV248-A3-32WMFR

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 13

CS-CV310-C3-6B22WFR

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 14

CS-CV310-(A0-3B1WFR)

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 15

CS-CV310-(A0-1B2WFR) (1080P)

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 16

CS-CV310-A0-1C2WFR

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 17

CS-C3W-A0-3H2WFL

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 18

CS-C3W-A0-3H4WFRL

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 19

CS-CV228-A0-3C2WFR

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 20

CS-LC1C-A0-1B2WPFRL(2.8mm)

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 21

CS-C8C-A0-3H2WFL1

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 22

C1C -B

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 23

CS-C1HC-E0-1E2WF

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 24

CS-H1c-R100-1G2WF

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 25

CS-C1T-A0-1D2WF

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 26

CS-TY1-R101-1G2WF

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 27

CS-TY2-B0-1G2WF

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 28

CS-H6c-R101-1G2WF

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 29

CS-H6c-R105-1L2WF

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 30

CS-C6N-D0-8B4WF

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 31

CS-TY1-C0-8B4WF

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 32

CS-TY1-R105-1J4WF

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 33

CS-H6c-R100-8B4WF

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 34

CS-H6c-R105-1J4WF

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 35

CS-C6CN-R100-8B4WF

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 36

CS-C6-A0-8C4WF(4mm)

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 37

CS-CP1-A0-8B4WF

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 38

CS-E6-R100-8C5W2F

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 39

CS-H6-R100-1J5WF

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 40

CS-CB2-R100-2D2WF-WH

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 41

CS-CB2-R100-2D2WF-BK

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 42

CS-CB1-R100-1K2WF

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 43

CS-BC2-A0-2C2WPFB

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 44

CS-BM1-R100-2D2WF-Ra

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 45

CS-C3TN-A0-1H3WKFL

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 46

CS-H3c-R100-1K2WFL

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 47

CS-H3-R100-1H3WKFL

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 48

CS-H3c-R100-1K3WKFL

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 49

CS-H3c-R100-1J4WKFL

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 50

CS-CV310-A0-1B2WFR

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 51

CS-C3N-A0-3H2WFRL

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 52

CS-CV310-C3-6B22WFR

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 53

CS-H3-R100-1H3WKFL

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 54

CS-H3-R100-1J5WKFL

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 55

CS-C3W-A0-3H4WFRL

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 56

CS-H8c-R100-1K2WKFL

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 57

CS-H8c-R100-1J4WKFL

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 58

CS-C8C-A0-3H2WFL1

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 59

CS-C8c-R100-1J4WKFL

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 60

CS-C8c-R100-1J5WKFL

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Trang 1/2   << [1] 2
]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L6\"],\"globalErrorComponent\":\"$7\",\"children\":[null,[\"$\",\"$L8\",null,{\"children\":[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_aaf875\",\"children\":[[\"$\",\"$L9\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$a\"},\"Calendar\":\"$b\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L13\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L14\",null,