Vienthonglehoang.com.vn
Mr. Phương PKD
0942 442 145
Ms. Thu PKD
0933 000 418
Ms. Trang PKD
0911 733 039
Ms. Giang PKD
0933 000 417
Mr. Tuân PKD
0911 733 038
Ms. Thủy PKD
0949 771 172
Ms. Hiền PKD
0949 771 175
Ms. Tư PKD
0933 000 415
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Yên PKD
0915 442 145
Cam kết dịch vụ sau bán hàng

Kính Thưa : Quý Khách Hàng

Không chỉ bàn sản phẩm cho Quý Khách Hàng -> LehoangTelecom chúng tôi còn song hành với Quý Khách Hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Hay nói cụ thể hơn chúng tôi phải có trách nhiệm với sản phẩm đã bán cho Quý Khách Hàng, Trách nhiệm phục vụ khách hàng đến tận cùng...

Sau đây là dịch vụ sau bán hàng của LehoangTelecom chúng tôi:

+ Chăm sóc khách hàng sau khi đã bán hàng:
- Sau khi bán sản phẩm cho Quý Khách Hàng -> Chúng tôi bộ phận sẽ thường xuyên liên lạc với Quý Khách Hàng để hỏi thăm sản phẩm và dịch vụ Khách Hàng đã sử dụng của chúng tôi. Qua đó thông báo một số sản phẩm, dịch vụ khuyến mãi của Công Ty dành cho Quý Khách Hàng đã từng sản phẩm của chúng tôi.

+ Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ:
- Sau khi bán sản phẩm cho Quý Khách Hàng -> LehoangTelecom chúng tôi có bộ phận kỹ thuật kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho sản phẩm.

+ Bảo hành & sửa chữa sản phẩm:
- Sau khi bán sản phẩm cho Quý Khách Hàng -> khi nhận được thông báo sự cố hư hỏng về sản phẩm. Thời gian 02 tiếng (120 phút) -> Nhân viên kỹ thuật của LehoangTelecom sẽ có mặt để sử lý sự cố hư hỏng (Áp dụng khách hàng trong thành phố). Khách hàng ở tỉnh lân cận 04 -> 08 tiếng. Khách hàng thuộc các tỉnh thành khác khu vực miền (theo thoả thuận giữa 2 bên)
- Nếu sản phẩm bị hư hỏng không khắc phục được tại chỗ -> Phải mang về sửa chữa thời gian sửa chữa quá 01 ngày (một ngày). Chúng tôi sẽ có sản phẩm tương đương thay thế cho Quý Khách Hàng sử dụng trong quá trình sản phẩm mang đi sửa chữa (Áp dụng một số sản phẩm quan trọng)

+ Nâng cấp, bổ xung, thay đổi sản phẩm:
- Trong qua trình sử dụng sản phẩm. Nếu quý khách cần nâng cấp sản phẩm, thay đổi sản phẩm hay bổ xung mua thêm sản phẩm...LehoangTelecom chúng tôi sẽ ưu tiên phục vụ khách hàng sớm nhất, nhanh nhất có thể. Và đặc biệt sẽ áp dụng những chính sách đặc biệt ví dụ như giá sản phẩm...Vì Quý Khách Hàng là những người đã từng mua sản phẩm. Chúng tôi có những chính sách hỗ trợ đặc biệt hơn.

+ Di dời vị trí sản phẩm (di dời mặt bằng):
- Trong quá trình sử dụng sản phẩm không thể tránh khỏi việc di dời vị trí các phòng ban, hay việc di dời mặt bằng công ty. Như vậy sản phẩm Quý Khách đang sử dụng chắc chắn sẽ phải cần đến đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp tiến hành khảo sát và lắp đặt lại sản phẩm. LehoangTelecom chúng tôi cam kết sẽ phục vụ nhanh và chuyên nghiệp nhất cho Khách Hàng để đảm bảo thông tin, công việc không bị gián đoạn và không mất thời gian chờ đợi của Khách Hàng.

+ Thu hồi sản phẩm nếu quý khách không sử dụng:
- Những sản phẩm LehoangTelecom bán cho Quý Khách Hàng. Chúng tôi có chính sách thu hồi lại sản phẩm khi Quý Khách không còn nhu cầu sử dụng sản phẩm
-
Điều kiện thu hồi sản phẩm:  sản phẩm là của chúng tôi bán, còn thời gian bảo hành, còn khả năng sử dụng tốt -> không bị hư hỏng (Chúng tôi có bộ phận kiểm tra đánh giá sản phẩm trước khi thu hồi) Giá cả thu hồi thiết bị sẽ theo thoả thuận giữa 2 bên.
- Sản phẩm thu hồi chúng tôi sử dụng mục đích cho việc thay thế , bảo hành, sửa chữa cho những khách hàng khác.

LehoangTelecom Trân Trọng!

]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L6\"],\"globalErrorComponent\":\"$7\",\"children\":[null,[\"$\",\"$L8\",null,{\"children\":[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_aaf875\",\"children\":[[\"$\",\"$L9\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$a\"},\"Calendar\":\"$b\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L13\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L14\",null,