Vienthonglehoang.com.vn
Mr. Phương PKD
0942 442 145
Ms. Thu PKD
0933 000 418
Ms. Trang PKD
0911 733 039
Ms. Giang PKD
0933 000 417
Mr. Tuân PKD
0911 733 038
Ms. Thủy PKD
0949 771 172
Ms. Hiền PKD
0949 771 175
Ms. Tư PKD
0933 000 415
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Yên PKD
0915 442 145
Mã số: 01

IPC-C22EP-IMOU

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 02

IPC-A22EP-A-IMOU

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 03

IPC-F22P-IMOU

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 04

IPC-F22FP-IMOU

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 05

IPC-G26EP-IMOU

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 06

IPC-G42P-IMOU

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 07

IPC-K22P-IMOU

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 08

IPC-K42P-IMOU

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 09

IPC-A22EP-L

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 10

IPC-C22EP-A

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 11

IPC-C22FP-C
(Versa)

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 12

IPC-F22FEP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 13

IPC-A32EP-L

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 14

IPC-GK2CP-3C0WR

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 15

IPC-A43P

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 16

IPC-A43P

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 17

IPC-GK2DP-3C0W

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 18

IPC-GK2DP-3C0WE

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 19

IPC-GS2DP-3K0W

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 20

IPC-S3DP-3M0WJ

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 21

IPC-S3EP-3M0WE

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 22

IPC-S6DP-3M0WEB

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 23

IPC-A42EP-L

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 24

IPC-GK2CP-4C0WR

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 25

IPC-F42P

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 26

IPC-F42FP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 27

IPC-F42FEP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 28

IPC-F42FEP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 29

IPC-GK2CP-5C0WR

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 30

IPC-GK2DP-5C0W

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 31

IPC-GK2DP-5C0WE

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 32

IPC-GS2DP-5K0W

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 33

IPC-S3DP-5M0WJ

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 34

IPC-S3EP-5M0WE

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 35

IPC-S6DP-5M0WEB

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 36

IPC-S2XP-6M0WED

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 37

IPC-S7XP-6M0WED

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 38

IPC-S7XP-10M0WED

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 39

IPC-S21FAP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 40

IPC-S41FAP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 41

IPC-S21FP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 42

IPC-S41FP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 43

IPC-S21FEP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 44

IPC-S41FEP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 45

IPC-S22FP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 46

IPC-S42FP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 47

IPC-GS7EP-3M0WE

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 48

IPC-GS7EP-5M0WE

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 49

IPC-S21FTP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 50

IPC-B32P-V2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 51

IPC-S2XP-10M0WED

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L6\"],\"globalErrorComponent\":\"$7\",\"children\":[null,[\"$\",\"$L8\",null,{\"children\":[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_aaf875\",\"children\":[[\"$\",\"$L9\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$a\"},\"Calendar\":\"$b\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L13\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L14\",null,