Vienthonglehoang.com.vn
Mr. Phương PKD
0942 442 145
Ms. Thu PKD
0933 000 418
Ms. Trang PKD
0911 733 039
Ms. Giang PKD
0933 000 417
Mr. Tuân PKD
0911 733 038
Ms. Thủy PKD
0949 771 172
Ms. Hiền PKD
0949 771 175
Ms. Tư PKD
0933 000 415
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Yên PKD
0915 442 145
Mã số: 01

KX-A7104SD6

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 02

KX-A7108SD6

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 03

KX-C7108TH1

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 04

KX-C7116H1

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 05

KX-C7216H1

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 06

KX-C7232H1

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 07

KX-D8104TH1

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 08

KX-D8104H1

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 09

KX-D8116H1

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 10

KX-D8216H1

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 11

KX-D8232H1

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 12

KX-D8416H1

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 13

KX-D8816H1

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 14

KX-D8832H1

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 15

KX-D2K8104H1

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 16

KX-D2K8116H1

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 17

KX-D2K8216H1

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 18

KX-C8104WN2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 19

KX-A8118N2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 20

KX-A8124N2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 21

KX-A8128N2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 22

KX-A4K8104N2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 23

KX-A4K8108N2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 24

KX-C4K8104SN2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 25

KX-C4K8108SN2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 26

KX-C4K8116SN2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 27

KX-C4K8216SN2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 28

KX-C4K8216N2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 29

KX-C4K8416N2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 30

KX-C4K8816N2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 31

KX-D4K8816NR3

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 32

KX-C4K8232N2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 33

KX-C4K8432N2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 34

KX-C4K8832N2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 35

KX-D4K8832NR3

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 36

KX-D4K8864NR3

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 37

KX-E4K8832N4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 38

KX-E4K88128N2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 39

KX-E4K816128N2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 40

KX-E4K824256N4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 41

KX-CAi4K8104N2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 42

KX-CAi4K8108N2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 43

KX-CAi4K8216N2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 44

KX-CAi4K8432N3

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 45

KX-DAi4K8832N3

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 46

KX-DAi4K8216N3P16

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 47

KX-CAi7116H1

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 48

KX-CAi7216H1

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 49

KX-DAi8104TH3

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 50

KX-DAi8108TH3

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 51

KX-DAi8104H2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 52

KX-DAi8104H3

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 53

KX-DAi8108H2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 54

KX-DAi8108H3

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 55

KX-DAi8116H2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 56

KX-DAi8216H2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 57

KX-DAi8232H2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 58

KX-DAi8416H2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 59

KX-DAi8816H2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 60

KX-DAi8832H2

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Trang 1/2   << [1] 2
]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L5\"],\"globalErrorComponent\":\"$6\",\"children\":[null,[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_e66fe9\",\"children\":[[\"$\",\"$L7\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$8\"},\"Calendar\":\"$9\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"PageHeader\":{\"back\":\"Quay lại\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L11\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L12\",null,{\"parallelRouterKey\":\"children\",\"segmentPath\":[\"children\"],\"loading\":\"$undefined\",\"loadingStyles\":\"$undefined\",\"loadingScripts\":\"$undefined\",\"hasLoading\":false,\"error\":\"$undefined\",\"errorStyles\":\"$undefined\",\"errorScripts\":\"$undefined\",\"template\":[\"$\",\"$L13\",null,