Vienthonglehoang.com.vn
Mr. Phương PKD
0942 442 145
Ms. Thu PKD
0933 000 418
Ms. Trang PKD
0911 733 039
Ms. Giang PKD
0933 000 417
Mr. Tuân PKD
0911 733 038
Ms. Thủy PKD
0949 771 172
Ms. Hiền PKD
0949 771 175
Ms. Tư PKD
0933 000 415
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Yên PKD
0915 442 145
Mã số: 01

VPH-201DA

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 02

VPH-202BA

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 03

VPH-A203 PIR

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 04

VPH-AF204 PIR

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 05

VPH-T203 PIR

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 06

VPH-TF204 PIR

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 07

VP-114X

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 08

VP-124X

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 09

VP-124TX

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 10

VP-144TX

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 11

VP-124AX

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 12

VP-124CX

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 13

VP-124TP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 14

VP-124AP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 15

VP-124CP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 16

VP-176TP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 17

VP-176AP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 18

VP-176CP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 19

VP-224TP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 20

VP-224AP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 21

VP-224CP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 22

VP-100TS

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 23

VP-100AS

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 24

VP-100CS

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 25

VP-1300A

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 26

VP-1300T

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 27

VP-1300C

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 28

VP-1500A

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 29

VP-1500T

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 30

VP-1500C

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 31

VP-2224A

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 32

VP-2224T

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 33

VP-2224C

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 34

VP-4224A

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 35

VP-4224T

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 36

VP-4224C

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 37

VP-5224A

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 38

VP-5224T

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 39

VP-5224C

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 40

VP-2224SA

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 41

VP-2224ST

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 42

VP-2224SC

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 43

VP-410ST

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 44

VP-410ST

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 45

VP-410SC

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 46

VP-2200A

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 47

VP-2200A

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 48

VP-2200C

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 49

VP-4200A

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 50

VP-4200T

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 51

VP-4200C

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 52

VP-100T

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 53

VP-1005T

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 54

VP-1005A

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 55

VP-1005C

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 56

VP-1006T

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 57

VP-1006A

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 58

VP-1006C

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 59

VP-200T

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 60

VP-200A

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Trang 1/2   << [1] 2
]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L6\"],\"globalErrorComponent\":\"$7\",\"children\":[null,[\"$\",\"$L8\",null,{\"children\":[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_aaf875\",\"children\":[[\"$\",\"$L9\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$a\"},\"Calendar\":\"$b\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L13\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L14\",null,