Vienthonglehoang.com.vn
Mr. Phương PKD
0942 442 145
Ms. Thu PKD
0933 000 418
Ms. Trang PKD
0911 733 039
Ms. Giang PKD
0933 000 417
Mr. Tuân PKD
0911 733 038
Ms. Thủy PKD
0949 771 172
Ms. Hiền PKD
0949 771 175
Ms. Tư PKD
0933 000 415
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Yên PKD
0915 442 145
Mã số: 01

KX-Y2001C4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 02

KX-Y2002C4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 03

KX-Y2002S4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 04

KX-Y2021S5

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 05

KX-A1004C4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 06

KX-A1003C4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 07

KX-A1001S4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 08

KX-A2112C4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 09

KX-A2111C4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 10

KX-A2011C4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 11

KX-C2012C4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 12

KX-2013C4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 13

KX-A2011S4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 14

KX-A2012S4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 15

KX-C2121S5

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 16

KX-C2121SA

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 17

KX-2013S4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 18

KX-C2004C4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 19

KX-C2004S5

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 20

KX-C2003C4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 21

KX-C2003C4 ống kính 6mm

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 22

KX-C2003S5

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 23

KX-C2004S5-A

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 24

KX-C2004S5-A

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 25

KX-C2005S5

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 26

KX-A2100CB4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 27

KX-A2112CB4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 28

KX-CF2102L

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 29

KX-CF2101S

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 30

KX-CF2203L

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 31

KX-CF2204S-A

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 32

KX-CF2203L-A

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 33

KX-CF2213L-A

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 34

KX-CF5101S

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 35

KX-CF5102S

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 36

KX-CF5203L

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 37

KX-C2001C.PIR

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 38

KX-C2003C.PIR

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 39

KX-C5001C.PIR

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 40

KX-C5003C.PIR

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 41

KX-C2K11CP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 42

KX-C2K12CP

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 43

KX-C2K12C

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 44

KX-C2K13C

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 45

KX-C2K15MC

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 46

KX-C5011S4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 47

KX-C5013L4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 48

KX-C5012S4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 49

KX-C5013L4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 50

KX-C5013S4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 51

KX-C5013C

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 52

KX-C5012C

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 53

KX-C5011S

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 54

KX-C5011S-A

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 55

KX-C5012S-A

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 56

KX-C5013S

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 57

KX-C5015S-M

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 58

KX-C8011C

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 59

KX-C8011L

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 60

KX-C8012C

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Trang 1/2   << [1] 2
]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L6\"],\"globalErrorComponent\":\"$7\",\"children\":[null,[\"$\",\"$L8\",null,{\"children\":[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_aaf875\",\"children\":[[\"$\",\"$L9\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$a\"},\"Calendar\":\"$b\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L13\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L14\",null,